จำกัดการเกิด (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)

จำกัดการเกิด (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)

จำกัดการเกิด

" ถ้าบุคคลใดตั้งตนไว้ถึงขั้นพระโสดาบัน บุคคลนั้น องค์สมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดา กล่าวว่า บาปกรรมที่เป็นอกุศลทั้งหมด ที่ทำมาแล้วในชาติก่อน ที่เรายังไม่ชำระหนี้ก็ดี หรือ บาปกรรมที่ทำมาแล้วในชาตินี้ก็ดี ถ้าเราเป็นพระโสดาบัน บาปทั้งหมดนั้นเป็นอันว่าเลิกร้างกันไป ไม่มีโอกาสที่จะให้ผลนำเราไปสู่นรก เป็นเปรต เป็นอสุรกาย เป็นสัตว์เดรัจฉาน หรือว่า เป็นคนที่มีปัญญาทราม เป็นคนที่มีความสุขน้อย อันนี้ไม่มี

สมเด็จพระชินศรี กล่าวว่า ถ้าเราตั้งตนเป็นพระโสดาบันได้แล้ว ถ้าตายจากความเป็นคน ก็มีอยู่ทางเดียวที่จะไป คือเป็นเทวดาหรือเป็นพรหม ถ้าหมดบุญวาสนาจากเทวดาหรือพรหม เราก็มีทางเดียวที่เราจะมา คือเป็นมนุษย์

ถ้าเป็นมนุษย์ ก็เป็นมนุษย์ที่มีความสุข มนุษย์ที่มีความร่มเย็นเป็นสุขในด้านร่างกายและทรัพย์สิน

เป็นอันว่า ถ้าเป็นพระโสดาบัน ถ้าวาสนาบารมี หรือ กำลังใจนี้ของเรายังน้อย ก็บำเพ็ญบารมี อย่างช้า ๗ ชาติ ไปนิพพาน กำลังใจอย่างกลาง ก็บำเพ็ญบารมี ๓ ชาติ ไปนิพพาน ถ้ากำลังใจของเราดี ก็บำเพ็ญบารมีอีก ๑ ชาติ ไปนิพพาน

แต่ทว่าองค์สมเด็จพระพิชิตมารตรัสว่า บุคคลใดถ้ามีกำลังใจถึงพระโสดาบัน และก็ในช่วงนั้นเอง ควรทำจิตให้เข้าถึงอรหัตผลทันที ตามนัยที่สมเด็จพระมหามุนี ตรัสอย่างนี้ ก็เพราะว่า คนที่เขาเป็นพระโสดาบันแล้ว ยากนักที่เขาจะปฏิบัติเพื่อเป็นพระสกิทาคามี อนาคามี ส่วนมากท่านก็เป็นพระอรหันต์กันไปเลย..."

จากหนังสือ *คำสอนหลวงพ่อวัดท่าซุง* เล่มที่ ๕๑ หน้าที่ ๙๔

Powered by MakeWebEasy.com